УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Изграждане, подготовка за сертификация и поддръжка на системи за управление по ISO стандартите

разработване, изграждане, внедряване, поддръжка, следсертификационно обслужване на системи за управление съгласно стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 17100, ISO 22000, ISO 26000, ISO 27001, ISO 31000, ISO 37001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001, HACCPНие предлагаме консултантски услуги (разработване, изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление) на фирми и организации при подготовката им за сертифициране съгласно стандартите ISO 9001, ISO 14001, ISO 17100, ISO 22000, ISO 26000, ISO 27001, ISO 31000, ISO 37001, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001, HACCP, както и следсертификационно обслужване на системите за управление.

Стандартите от ISO семейството са приложими за всяка организация, независимо от нейния размер, вид и дейността, която извършва. Те са еднакво приложими както за производствени компании, така и за фирми в сферата на услугите и за организации с нестопанска цел. Разработени са на базата на добрите практики и дългогодишния опит на най-успешните компании. Основават се на процесния подход, който обединява в себе си от една страна цикъла на Деминг – Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие (Plan-DO-Check-Act) и от друга – мисленето, основано на риска.

Внедряването на системата за управление преминава през следните основни етапи:

 • Установяване на съществуващото състояние на процесите в организацията – изпълнението на процесите и дейностите в организацията се съпоставят с изискванията на стандарта.
 • Планиране на разработване на системата за управление – определят се отговорници за процесите, представител на ръководството и срокове за разработването, внедряването и проверката на системата;
 • Разработване на системата за управление – разработват се задължителните документи за системата – наръчник, процедури и инструкции, както и такива необходими за ясното регламентиране на процесите в организацията;
 • Обучение на представители на организацията относно прилагането на системата и изискванията на стандарта;
 • Внедряване на разработената и съгласувана система за управление и прилагането ѝ в организацията по звена и процеси;
 • Провеждане на вътрешен одит на системата – извършва се от обучени вътрешни одитори, които проверяват изпълнението на изискванията на стандарта и на документацията на системата в организацията;
 • Провеждане на преглед на системата за управление от ръководството – той включва анализиране на информация за функционирането на системата вземане на решения за нейното подобряване;
 • Сертификация на системата за управление – извършва се от трета независима сертификационна организация, акредитирана за извършване на такава дейност.

Стандартите от ISO семейството се базират на осемте основни принципа на управление, които са:

 • Ориентиране към клиента – удовлетворяване на всички изисквания на клиента, както настоящи, така и бъдещи;
 • Лидерство – ръководителите на всички нива трябва да осигуряват изпълнението на целите на организацията, като създадат подходяща вътрешна среда за това;
 • Привличане на персонала – хората са основния капитал на организацията и тя трябва да им осигури възможности за изявяване на професионалните им способности, като по този начин се акумулира максимална полза и за двете страни;
 • Процесен подход – отделните дейности се управляват като процеси, което е гаранция за постигане на по-голяма ефикасност на резултатите;
 • Системен подход на управление – управлението на взаимно свързаните процеси като система допринася за ефикасността на постигнатите резултати и изпълнение на целите на организацията;
 • Постоянно подобряване – въвеждат се мерки и правила за постоянно усъвършенстване на дейността;
 • Вземане на решение, основано на факти – решения трябва да се базират на подробен и изчерпателен анализ на данни и информация за съответните процеси;
 • Взаимно изгодни връзки с доставчиците – прилагат се партньорски механизми в отношенията на организацията с доставчиците на продукти и услуги.

 

bg_BGBG