УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Разработване на системи за управление на безопасността на храните съгласно HACCP

НАССР система за управление безопасността на храните – Hazard Analysis and Critical Control Points – Анализ на опасностите и контрол на критичните точки

НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points (на български език – Анализ на опасностите и контрол на критичните точки).

НАССР системата може и трябва да бъде прилагана във всички звена на хранителната верига при:

 • ­Производство на селскостопански продукти и фуражи;
 • Производство на храни, фуражи и добавки;
 • ­Подготовка и обработка на храни и фуражи;
 • ­Дистрибуция на храни и фуражи;
 • Продажба на едро и дребно на храни и фуражи;
 • Транспорт и складово съхранение на храни и фуражи
 • ­Ресторантьорство и други заведения за обществено хранене;
 • Обработка на храните при консуматора.

Основните ползи от внедряване и поддържане на работеща НАССР система са:

 • По-добри възможности за участие в тръжни процедури и обществени поръчки;
 • Отговаряне на критериите за безопасността на хранителните продукти на ключови клиенти и партньорски организации;
 • Подобряване имиджа на организацията;
 • Повишаване удовлетвореността на клиентите;
 • Ефективно планиране на ресурсите на системата за управление на безопасността на хранителните продукти;
 • Постоянно подобряване на системата за управление;
 • Обединяване на принципите за системно управление на безопасността на хранителни продукти с принципите на НАССР;
 • Постоянен контрол върху продуктите и услугите, свързани с безопасността на хранителни продукти;
 • Подобряване на управлението на рисковете, свързани с безопасността на хранителните продукти;
 • Подобряване управлението на добрите хигиенни и производствени практики, които организацията поддържа и прилага;
 • Намаляване на разходите, свързани с безопасността на хранителните продукти;
 • Ефективна комуникация с всички заинтересовани страни от хранителната верига по въпросите, свързани с безопасността на храните;
 • Подобряване на реакцията на организацията при хранителен инцидент, свързан с продукт, за който организацията е част от хранителната верига;
 • Подобряване на реакцията на организацията при извънредни ситуации, които могат да доведат до риск за безопасността на хранителните продукти.

НАССР може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление в комбинация със стандарти, като ISO 9001ISO 22000, IFS Food, BRC, ISO 39001 и др.

 

bg_BGBG