УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

телефон: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Обучение на вътрешни одитори съгласно ISO стандартите

ISO обучения, ISO вътрешни одитори, ISO вътрешен одитор

Вътрешен одитор е важна роля в системата за управление съгласно ISO стандартите. Вътрешните одитори са хората, които извършват вътрешните одити, проверявайки съответствието на системата съгласно стандарта. Откривайки проблемни зони, вътрешните одитори помагат за постоянното подобрение на системата за управление, респективно правят организацията по-успешна.

Обучения за Вътрешни одитори, съгласно изискванията на стандартите:

  • ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018 – Системи за управление на качеството;
  • ISO 14001:2015 и ISO 19011:2018 – Системи за управление по отношение на околната среда;
  • ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа;
  • ISO 39001:2012 и ISO 19011:2018 – Системи за управление на безопасността на движението по пътищата;
  • ISO 27001:2013 и ISO 19011:2018 – Системи за управление на сигурността на информацията;
  • ISO/IEC 20000-1:2018 и ISO 19011:2018 – Информационни технологии. Системи за управление на услуги;
  • ISO 22000:2018 и ISO 19011:2018 – Системи за управление на безопасността на хранителни продукти;
  • ISO 26000:2010 и ISO 19011:2018 – Системи за управление на социалната отговорност;
  • ISO 37001:2016 и ISO 19011:2018 – Системи за управление за борба с подкупването;
  • ISO 50001:2018 и ISO 19011:2018 – Системи за управление на енергията.
bg_BGBG