Successful management systems

mobile: 0888 35 23 11, email: office@qualityconsult.bg

Политика за лични данни

Настоящата Политика за личните данни представя информация за начина, по който qualityconsult.bg събира, обработва и съхранява събраните или получени лични данни на своите партньори – клиенти и контрагенти, както и на потребители на сайта www.qualityconsult.bg.

Телефон: 0888352311

Имейл: office@qualityconsult.bg

Общи условия

Qualityconsult.bg изпълнява стриктно законовите и нормативни разпоредби, касаещи събиране и обработване на лични данни. Удовлетвореност на клиента е наш приоритет, особено когато става въпрос за защита на личните данни. Qualityconsult.bg декларира, че считаме за своя тайна всички получени във връзка с нашата дейност лични данни и ще ги управляваме при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Нормативно позоваване

Настоящата политика за защита на личните данни е разработена съгласно регламент (ЕС) 2016/679(GDPR).

Цел и основание за събиране и обработка на личните данни

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Qualityconsult.bg обработва лични данни на физически лица при:

 • Установяване на самоличността на клиента и неговите представители през всички етапи на комуникация;
 • Управление и изпълнение на заявки от клиенти за предоставяните услуги и за изпълнение на договори за услуги;
 • Изготвяне на оферти за сключване на договор;
 • Изготвяне на проектодоговори и сключването им;
 • За осигуряване на необходимото цялостно обслужване на клиента;
 • Осигуряване на техническо обслужване на клиента с цел предоставяне на договорените услуги;
 • Всякакъв вид техническо съдействие за поддържане на качеството на услугите от страна на bg;
 • Уведомяване за всичко, свързано с услугите, които клиента получава от bg;
 • Създаване и анализ на клиентски профил с цел определяне на оптимална оферта и услуга от bg;
 • Изпращане на куриерски услуги;
 • Отговаряне на подадени от клиентите молби, жалби, предложения и др.;
 • Записване за обучения – в присъствена форма и онлайн;
 • Издаване на удостоверения на участници в обучения;
 • Извършване на  обработка  данните  при  сключване  на  договор,  възлагане,  отчитане, приемане, разплащане;
 • Изготвяне и изпращане на сметки/фактури за услуги, предоставяни от bg;
 • За събиране на дължимите суми за получените услуги;
 • Оценка и измерване на ефективността от рекламите на bg;
 • Изпращане на рекламни съобщения и информационни бюлетини, свързани с предлаганите от нас услуги;
 • Изпращане на известия, уведомление за проблеми, несъответствия, грешки.

Лични данни, които се съхраняват

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което  може  да  бъде  идентифицирано,  пряко  или  непряко,  по-специално  чрез  идентификатор  като  име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице. Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение,  адаптиране  или  промяна,  извличане,  консултиране,  употреба,  разкриване  чрез  предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Информацията, която съхраняваме и обработваме може да бъде:

 • Три имена;
 • Заемана длъжност/позиция в организацията;
 • Адрес;
 • Имейл адрес;
 • Телефонен номер;
 • Данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки и други документи, както и за доказване на тяхната достоверност;
 • Данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи, електронна поща, писма, информация за заявките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • Информация за вида и съдържанието на офертно предложение, маркетингово проучване или предложение, договорното отношение,  както  и  всяка  друга  информация,  свързана  с  договорното  правоотношение, включително записи на обаждания;
 • Друга обратна връзка, получена от клиентите;
 • Лични данни за контакт: адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);
 • Маркетингови проучвания на  предпочитания  за  продуктите  или  услугите,  които  произвеждаме  или предоставяме;
 • Информация за   номер  на  банкова  сметка  или  друга  банкова  и  платежна информация във връзка с плащанията направени към qualityconsult.bg;
 • Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от qualityconsult.bg за идентификация на клиенти;
 • Данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството или мобилни приложения;
 • Информация за използваните крайни електронни съобщителни устройства, вида на устройствата, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни.

Не се събират данни за:

 • Възраст;
 • Пол;
 • Сексуална ориентация;
 • Етническа и расова принадлежност;
 • Религиозни вярвания;
 • Политически пристрастия и възгледи;
 • Членско в синдикални организации;
 • Генетични и биометрични данни;
 • Данни на лица под 16 години.

Съхранение на личните данни

Информацията се съхранява на хартиен и/или електронен носител и/или е уеб базирана. Информацията е защитена от пароли, криптиране на връзката и други технически средства.

Криптиране

Предприемаме технически и организационни предпазни мерки за сигурност, за да предпазим във възможно най-голяма степен данните на клиента от нежелани посегателства и достъп. Наред с подсигуряването на информационната ни инфраструктура, във всички раздели се използват криптографски методи. За да се предотврати злоупотреба с данните на клиента от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Можете да разпознаете това в прогрес бара на Вашия браузър по символа с катинарче, което е заключено и интернет адресът започва с https. Съвременните сайтове използват различни системи за анализ и подобряване на предоставянето на стоки и услуги на потребителите и не е възможно да бъдат описани подробно. Ако имате някакви притеснения относно информацията, която се събира от сайта ни, Ви препоръчваме да използвате Incognito опцията на браузера Google Chrome или Private Browsing на Firefox.

Срок на съхранение на личните данни

Qualityconsult.bg съхранява вашите данните за срока на изпълнение на целите, за които данните са събрани и при спазване на съответното законово изискване, както следва:

 • Данните, събрани във връзка със запитване/офериране се съхраняват 1 година, ако офертата не е одобрена;
 • Счетоводните документи и съпътстващата информация по изпълнение на договори за консултантска услуга/обучение се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, съгласно чл. 12 на Закона за счетоводството;
 • Контактни данни за изпращане на покани се обработват, докато не отмените съгласието си за получаване на покани;
 • Данни (автобиографии) на кандидат служители се съхраняват до приключване на процедурата за подбор;

След изтичане на определения срок, Вашите данни ще бъдат унищожени.

Предоставяне на трети страни

Qualityconsult.bg предоставя лични данни на трети лица в изключителни случаи с цел предоставяне качествено, бързо и комплексно обслужване, нормативно изискване от компетентни органи или уреждане на финансови въпроси. Предоставяме лични данни на трети лица, след като сме уверени, че са взети технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни. Qualityconsult.bg предоставя лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • Онлайн платформи за разпространение на електронни писма;
 • Пощенски оператори, с оглед изпращане на работни документи към клиенти и партньорски организации и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 • Лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
 • Лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства, които съдействат на qualityconsult.bg при продажбата на услуги и при обслужване на клиентите преди и през времетраене на договорните отношения;
 • Органи, институции и лица, на които qualityconsult.bg е задължена да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например: съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като комисия за защита на потребителите, комисия за регулиране на съобщенията, комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • Доставчици на електронни удостоверителни услуги, при подписване с електронен подпис на документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга;
 • Банки за издаване на карти и обслужване на плащания;
 • Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Съгласие за предоставяне на лични данни

Личните данни, които изисква qualityconsult.bg от своите клиенти и партньори са изцяло за изпълнение на нашите цели – предоставяне на консултантски услуги и обучения. Предоставянето на лични данни към qualityconsult.bg е изцяло доброволно.

Бисквитки

Права на субектите на лични данни, във връзка с обработване на личните данни

Право на информация

Субектите на лични данни има право да поискат:

 • Информация за това дали личните им данни се обработват. В случай че се обработват: информация за целите на това обработване; за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • Съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на субектите на лични данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • Информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до клиентите, в случаите на автоматизирани решения, например при създаване на клиентски профил или изготвяне на маркетингова информация.

Право на корекция

В случай, че qualityconsult.bg обработва непълни и/или сгрешени/грешни данни, субектите на лични данни имат право, по всяко време, да поискат:

 • Заличаване, коригиране  или  блокиране  на  лични  данни,  обработването  на  които  не  отговаря  на изискванията на закона;
 • Уведомяване на трети лица, на които са били разкрити лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с несъответни усилия.

Право на възражение

По всяко време субектите на лични данни имат право да:

 • Възразят срещу обработването на лични данни при наличие на законово основание за това и когато възражението е основателно, личните данни на съответният субект на лични данни не могат повече да бъдат обработвани;
 • Възразят срещу обработването на личните данни за целите на маркетинг.

Право на ограничаване на обработването

Субектите на лични данни могат да поискат ограничаване на обработваните лични данни, когато:

 • Субектът на лични данни оспорва верността на данните, за периода, в който се извършва проверката за вярност на личните данни;
 • Обработването на данните е без правно основание, като до тогава субектите на личните данни могат да поискат ограничено обработване;
 • Когато субектите на лични данни са подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на qualityconsult.bg за обработка са законни.

Право на преносимост на данни

Субектите на лични данни могат да поискат да им се предоставят личните данни, които са поверили на qualityconsult.bg в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако обработването на личните данни е базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на друго договорно задължение.

Право на жалба

В случай, че субект на личните данни сметне, че qualityconsult.bg нарушавам приложимата нормативна уредба, може да се свърже с qualityconsult.bg за изясняване на въпроса. Въпреки това субектите на лични данни имат право да подадат жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Всички заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от субекта на лични данни лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Qualityconsult.bg се произнася по подадено по надлежният ред искане в 30 /тридесет/ дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок, с оглед събиране на всички искани данни и ако искането сериозно затруднява qualityconsult.bg, този срок може да бъде удължен до не повече от 90 /деветдесет/ дни от подаването на заявлението. С решението на qualityconsult.bg се дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но решението винаги ще бъде мотивирано.

Валидност и актуализиране на политиката

С цел прилагане актуални мерки за защита и спазване на действащото законодателство по отношение на защита на личните данни qualityconsult.bg поема грижата и отговорността за актуализиране на настоящата Политика за защита на личните данни при промяна в законодателството или обстоятелства, които тя касае.

Политиката за защита на личните данни е актуализирана на 09.11.2020 г.

При актуализиране на Политиката за защита на личните данни заинтересованите страни ще бъдат уведомени своевременно и по подходящ начин, включително и чрез  публикуване на съобщение на страницата на qualityconsult.bg.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба на тел. 0888 35 23 11, електронна поща: office@qualityconsult.bg.

en_USEN